>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و ادب فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج   
سال:1401 - دوره:14 - شماره:53


  tick  بررسی «عشق و عرفان» در یک دهه مقالات سعدی شناسی - صفحه:299-321

  tick  بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم - صفحه:181-204

  tick  بررسی قرار دادهای تعاملی در تفسیر نسفی د رمقایسه با بخش ترجمه کشف الاسرا ر میبدی بر اسا س نظریه نورمن فرکلاف - صفحه:21-40

  tick  بررسی ویژگی‌های سبکی شعر نظامی گنجوی - صفحه:156-180

  tick  بلاغت قرآن در مخزن الاسرار نظامی - صفحه:41-62

  tick  تحلیل بینامتنی در داستان‌های عزاداران بیل و تاتار خندان اثر غلامحسین ساعدی با تاکید برگفتگومندی و چندصدایی باختینی - صفحه:205-239

  tick  خلاقیت ادبی در اشعار احمد شاملو - صفحه:137-155

  tick  روایت‌شناسی رمان اندکی سایه بر اساس نظریۀ رابرت مک‌کی - صفحه:109-136

  tick  زندگی نجم الدین کبری در آینه تاریخ - صفحه:240-274

  tick  سوررئالیسم و عرفان عراقی - صفحه:63-82

  tick  نماد های کهن الگوی یونگ در گره گشایی داستان شاهزاده و کمپیرزن (شاهزاده ای که پادشاهی حقیقی به او روی نمود) - صفحه:1-20

  tick  هستی شناسی شعر احمد شاملو با تاکید بر سه مفهوم «انسان»، «زندگی» و «مرگ» - صفحه:322-338

  tick  هشت کتاب سهراب سپهری و مثبت اندیشی از منظر سلیگمن - صفحه:83-108

  tick  پناهندگی به مثابه اعتراض؛ تحلیلی بر رمان هیچ دوستی بجز کوهستان از منظر نظریه‌ی زیبایی‌شناسی انتقادی - صفحه:275-298
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved