>
Fa   |   Ar   |   En
   تنش های محیطی در علوم زراعی   
سال:1399 - دوره:13 - شماره:1


  tick  اثر اسید سالیسیلیک بر رونوشت برداری از ژن بتائین آلدهید دهیدروژناز در سیب‌زمینی (.Solanum Tuberosum L) رقم آگریا تحت تنش شوری - صفحه:1-8

  tick  اثر برهم‌کنش سطوح مختلف آبیاری و سطوح شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum Aestivum L) رقم آنفارم 4 در منطقه بیرجند - صفحه:211-223

  tick  اثر تنش کم آبی بر شاخص های فتوسنتزی سه رقم نخود زراعی (.Cicer Arietinum L) - صفحه:85-96

  tick  اثر کاربرد کودهای زیستی و کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (.Phaseolus Vulgaris L) تحت شرایط تنش‌کمبود آب - صفحه:145-154

  tick  اثر محلول ‏پاشی روی و بور بر سهم انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در عملکرد دانه گندم نان تحت تنش گرمای انتهایی - صفحه:273-283

  tick  اثر محلول‏ پاشی آهن، روی و منگنز بر صفات فیزیولوژیک، زراعی و پروتئین گندم تحت تنش گرمای انتهای فصل - صفحه:285-295

  tick  ارزیابی لاین‌های پیشرفته سویا و ارقام والدینی در محیط بدون تنش و تنش کم آبی - صفحه:9-26

  tick  ارزیابی محلول‌پاشی کائولین در افزایش مقاومت به کم آبیاری ریحان بنفش (Ocimum Basilicum Var. Purpurascens) - صفحه:171-183

  tick  ارزیابی مزرعه‌ای تنش کوتاه‌مدت گرما در قبل و بعد از گل‌دهی بر کربوهیدرات‌های محلول گندم نان بهاره (.Triticum Aestivum L) در شرایط آب‌وهوایی اهواز - صفحه:263-271

  tick  افزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera Biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی - صفحه:131-143

  tick  امکان سنجی استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه جداسازی شده از گره به منظور افزایش مقاومت گیاه یونجه (.Medicago Sativa L) به تنش شوری - صفحه:225-235

  tick  بررسی تاثیر دو گونه قارچ میکوریزاآربوسکولار در سطوح مختلف تنش رطوبتی بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت - صفحه:121-129

  tick  بررسی پاسخ گندم به سطوح مختلف کود فسفر و شوری در شرایط مزرعه‌ای - صفحه:313-318

  tick  تاثیر تنش آبی بر اندام‌های هوایی، ریشه و عملکرد گندم دوروم (.Triticum Durum Desf) در کشت مخلوط ژنوتیپ‌ها - صفحه:97-108

  tick  تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه ریحان (.Ocimum Basilicum L) تحت سمیت آرسنیک - صفحه:297-312

  tick  تاثیر کاربرد بیوچار، پرایمینگ و محلول‌پاشی با آب و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط دیم - صفحه:155-169

  tick  تاثیر مدیریت آبیاری با استفاده از پتانسیل آب در خاک بر بهره‌وری آب گیاه رزماری (Rosmarinus Officinalis L) - صفحه:185-195

  tick  تجزیه عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان و ارتباط آن ها با طول کلئوپتیل تحت شرایط کم‌آبی - صفحه:41-56

  tick  شناسایی ژنوتیپ‌‌های متحمل به خشکی گیاه سویا با استفاده از تجزیه به مولفه‌های اصلی و تجزیه کلاستر - صفحه:27-40

  tick  کارایی برخی صفات فیزیولوژیکی در ارزیابی تحمل لاین‌های پیشرفته جو (.Hordeum Vulgare L) به تنش خشکی انتهای فصل - صفحه:57-71

  tick  مطالعه شاخص‌های جوانه‌زنی بذر در ژنوتیپ‌های گندم نان (.Tritium Aestivum L) تحت تنش خشکی شبیه سازی شده با پلی اتیلن گلیکول - صفحه:197-210

  tick  مطالعه کیفیت و عملکرد دانه کلزا رقم هایولا 401 با کود مرکب آهن، روی و منگنز تحت تنش قطع آبیاری - صفحه:109-119

  tick  مقایسه‌ی تحمل به تنش شوری بذور گیاهان دارویی ریحان، آویشن‌دنایی، زوفا و بادرشبی براساس شاخص‌های جوانه‌زنی - صفحه:251-261

  tick  نقش محلول‏ پاشی با نیتروژن، کلسیم و پتاسیم بر کاهش اثرات مخرب تنش شوری در زیره سبز (.Cuminum Cyminum L) در شرایط آبکشت - صفحه:237-250

  tick  واکنش ژنوتیپ‌های جو (.Hordeum Vulgare L) به سطوح مختلف مصرف کود نیتروژن در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی - صفحه:73-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved