>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:10


  tick  اثربی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در ایران (با کاربرد داده های پانل استانی) - صفحه:1-15

  tick  ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار - صفحه:140-161

  tick  بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه - صفحه:191-224

  tick  بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 42 کشور برتر در تولید علم - صفحه:16-38

  tick  بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت - صفحه:162-190

  tick  تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر - صفحه:81-114

  tick  سنجش تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (Ict) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا (رویکرد Gmm سیستمی) - صفحه:115-139

  tick  سنجش تمرکز فضایی و نابرابری منطقه ای در زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان (رهیافت ناپارامتریک) - صفحه:57-80

  tick  کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: مطالعه موردی 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی - صفحه:39-56

  tick  مطالعه تاثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب) - صفحه:225-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved