>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه ای   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:9


  tick  آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی - صفحه:211-232

  tick  بررسی اثر فراوانی منابع طبیعی بر سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک - صفحه:95-130

  tick  بررسی تاثیر کارایی دولت و توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مشاهداتی از هشت کشور بزرگ اسلامی - صفحه:161-187

  tick  بررسی همگرایی درآمدی استان های ایران: رویکرد داده‌های تابلویی - صفحه:188-210

  tick  بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - صفحه:1-35

  tick  تاثیر حکمرانی خوب بر آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا - صفحه:264-288

  tick  رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصادی (تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی) - صفحه:68-94

  tick  رتبه بندی استان های کشور بر اساس بهره وری کل و شناسایی عوامل اثر گذار بر بهره وری کل استان ها - صفحه:233-262

  tick  سنجش تاثیر شاخص آمادگی شبکه ایNri بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده - صفحه:131-160

  tick  مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصاد ایران: رویکرد هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل - صفحه:31-67
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved