>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های برنامه درسی   
سال:1399 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری بر خودنظم‌دهی تحصیلی و سرسختی روان‌شناختی دانش‌آموزان - صفحه:300-321

  tick  ارزشیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت بر اساس اصول آندراگوژی - صفحه:282-299

  tick  ارزیابی نقش‌ها، روش‌ها و انواع ارشادگری در برنامۀ درسی دوره‌های آموزشی منطقۀ ویژۀ اقتصادی بندر امام خمینی (ره) - صفحه:86-104

  tick  الگوی برنامۀ درسی توسعۀ دانش تخصصی تقسیم کسرها مبتنی بر برنامه‏ریزی درسی مدرسه‏‌محور - صفحه:255-281

  tick  بررسی کتاب ریاضی پایه‌ هشتم بر اساس میزان برقراری ارتباط بین دانش رویه‌ای و دانش مفهومی - صفحه:61-85

  tick  برنامۀ درسی سواد حقوقی دورۀ متوسطه: یک مطالعۀ ترکیبی - صفحه:105-133

  tick  تحلیل محتوای کتاب فیزیک (2) رشتۀ‏ ریاضی فیزیک از دیدگاه الگوی خلاقیت پلسک - صفحه:134-156

  tick  رابطۀ گرایش به تفکر انتقادی و ادراک از مولفه‌های برنامۀ درسی با باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان - صفحه:203-231

  tick  شناسایی ابعاد برنامه درسی مغفول بر اساس تفاوت برنامه درسی آکادمیک و برنامه درسی قصد شدۀ آموزش مفاهیم شهروندی در کتب مطالعات اجتماعی متوسطۀ دورۀ اول - صفحه:157-202

  tick  مفهوم‌سازی ارزشیابی نظام برنامۀ درسی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی - صفحه:232-254

  tick  نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی در رابطۀ ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و ادراک از کیفیت فضای دانشگاه با سازگاری دانشجویان با دانشگاه - صفحه:34-60

  tick  واکاوی و فهم اهم چالش‌ها و موانع عملی پیش رو در تحقق سند تحول بنیادین با تمرکز بر زیرنظام‌های اصلی آن - صفحه:1-33
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved