>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی مکانیک شریف   
سال:1392 - دوره:29-3 - شماره:1


  tick  استفاده‌ی موثر از شناور حرارتی وسایل گرمایشی احتراقی به‌منظور کنترل کیفیت هوای داخل - صفحه:102-111

  tick  الگوریتم روش خط جریان برای شبیه‌سازی جریان تک‌فاز و دوفاز غیرقابل تراکم در مخازن هیدروکربنی دوبعدی با شبکه‌بندی باسازمان - صفحه:125-134

  tick  بازیابی مدل سه‌بعدی محصولات پیوسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر - صفحه:112-124

  tick  بررسی تاثیر تعداد گره‌های المان بر دقت نتایج انتشار موج کشسان عرضی در ورق کامپوزیتی، با استفاده از روش المان طیفی - صفحه:23-30

  tick  بررسی تاثیر ریز ساختار و اندازه‌دانه فولاد 1045a‌I‌S‌I بر زبری سطح در فرایند سنگ‌زنی - صفحه:30-41

  tick  بررسی تجربی اثر زاویه‌ی پس‌گرا بر میدان جریان یک بال در سرعت زیر صوت - صفحه:69-76

  tick  تعیین ضرایب آئرودینامیکی بال مافوق صوت با استفاده از روش اجزای مرزی - صفحه:87-92

  tick  جبران خطای ناشی از تغییر شکل کشسان قالب در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه‌سازی اجزاء محدود سه‌بعدی - صفحه:53-59

  tick  شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی - صفحه:61-68

  tick  شبیه‌سازی فرایندهای با تغییر شکل‌های بزرگ با استفاده از روش اجزاء محدود A‌L‌E - صفحه:41-52

  tick  شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی - صفحه:93-101

  tick  مطالعه‌ی تحلیلی درخصوص خواص کشسانی بریدد کامپوزیت‌های سه‌بعدی چهارجهته توسط مدل چند سلول واحد - صفحه:11-21

  tick  مطالعه‌ی کارایی اختلاط تحت تاثیر الکتروکینتیک درون ریزمجراهای ناهمگن - صفحه:77-85

  tick  پردازش سریع داده‌ها و طراحی معکوس آیرودینامیکی با استفاده از روش رتبه‌کاسته‌ی تجزیه‌ی متعامد بهینه - صفحه:3-10
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved