>
Fa   |   Ar   |   En
   رخساره های رسوبی   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:2


  tick  استراکد‌های سازند چمن‌بید در برش قرونه (رشته کوه‌های بینالود) - صفحه:276-288

  tick  بازسازی محیط رسوبی و نوسانات نسبی سطح آب دریا در نهشته‌های کرتاسه پالئوسن، البرز مرکزی، شمال ایران - صفحه:162-173

  tick  حوادث زیستی نانوفسیل‌های آهکی از Triquetrorhabdulus Carinatus Zone تا Helicosphaera Ampliaperta Zone در توالی الیگومیوسن یال جنوب غربی تاقدیس نواب - صفحه:254-263

  tick  زیست چینه نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس - صفحه:226-253

  tick  زیست چینه نگاری، زیست رخساره‌ها و شاخص تغییر رنگ کنودونت‌ها در نهشته‌های دونین میانی بالایی برش کوه بند عبدالحسین (جنوب شرق انارک) - صفحه:174-193

  tick  سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند دلیچای در برش چینه شناسی باغی، شمال باختری اسفراین، براساس زیای آمونیتی - صفحه:207-225

  tick  مقایسه زیست‌زون‌‌های آمونیتی با نانوفسیلی در سازند آیتامیر، شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ (برش امیرآباد) - صفحه:264-275

  tick  نخستین گزارش کنودونت‌ها و ماهیان گوادالوپین از قاعده سازند دالان در برش گهکم، شمال بندرعباس (زاگرس بلند) - صفحه:194-206
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved