>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب در کشاورزی   
سال:1397 - دوره:32 - شماره:3


  tick  اثر بیوچار و کود شیمیایی بر برخی ویژگی‌های خاک و عملکرد و صفات کیفی سیاهدانه(.Nigella Sativa L) در شرایط کمبود آب - صفحه:441-457

  tick  اثر کم‌آبیاری تنظیم‌شده و خشکی بخشی ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب برنج در روش جوی وپشته وکرتی - صفحه:341-350

  tick  ارزیابی فنی سیستم‌های مختلف آبیاری بارانی در شرایط مزرعه - صفحه:429-439

  tick  ارزیابی کارایی زئولیت اصلاح‌شده در حذف نیترات زه‌آب کشاورزی با استفاده از ستون‌های با بستر ثابت - صفحه:405-415

  tick  ارزیابی نرم‌افزار Drainmod-S در شبیه‌سازی شوری زهاب زهکش‌های زیرزمینی - صفحه:459-471

  tick  برآورد شاخص سطح برگ و ضریب گیاهی برنج با استفاده از داده‌های سنجنده Oli - صفحه:395-404

  tick  بررسی عملکرد فنی سامانه آبیاری قطره‌ای در باغات پسته منطقه مه ولات - صفحه:417-427

  tick  بررسی و مقایسه تجمع فلزات سنگین در سبزیجات آبیاری شده با آب چاه و رودخانه قره‌سو - صفحه:473-483

  tick  تاثیر زهکشی آزاد و کنترل‌ شده بر بیلان آب و شوری خاک و زهاب در زراعت کلزای دیم در اراضی شالیزاری - صفحه:367-382

  tick  تحلیل سازو کارهای موثر بر کشاورزی حفاظتی در راستای مدیریت بهینه آب در گندم کاران آبی استان کرمانشاه - صفحه:383-394

  tick  تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن - صفحه:351-366
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved