>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1393 - دوره:30-2 - شماره:1/2


  tick  اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیشساخته با استفاده از بتن فوق‌ توانمند (Uhpc) - صفحه:63-72

  tick  اثر مولفه های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن - صفحه:81-93

  tick  ارزیابی رفتار لرزه‌یی سازه‌های فولادی با مهاربندی کمانش تاب به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقیاس‌شده - صفحه:13-20

  tick  ارزیابی گیرداری جزیی موجود در اتصالات ساده‌ی فولادی با نبشی تحت بارگذاری ثقلی - صفحه:137-146

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر خاموت‌های ابداعی دست‌ساز ساخته‌شده از Frp در مقایسه با خاموت‌های فلزی در اتصالات بتن مسلح، تحت اثر بارگذاری چرخه‌یی - صفحه:125-135

  tick  بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک محوری فوم های سلول‌ باز - صفحه:53-61

  tick  بررسی اثرات اندرکنش خاک- پی- سازه در ضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه‌یی ساختمان‌های موجود - صفحه:21-31

  tick  تعیین تنش افقی زمین با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط: رویکرد پایگاه داده ها - صفحه:95-106

  tick  تغییرات ظرفیت نگهداری آلاینده در خاک‌های کربناتی و استفاده از Edta در رفع آلودگی سرب از کایولینیت کربناتی آلوده - صفحه:3-11

  tick  تولید توابع شتاب زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم های بهینه‌سازی - صفحه:117-124

  tick  حل دقیق ارتعاش آزاد صفحات ایزوتروپ مستطیلی ضخیم بر روی تکیه‌گاه‌های ساده با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان - صفحه:33-41

  tick  مدل‌سازی اجزای محدود دیوارهای آجری کلافدار ساخته‌شده بر اساس آیین‌نامه‌ی زلزله‌ی ایران - صفحه:43-51

  tick  مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (1978) و بم (2003) - صفحه:107-116

  tick  مطالعه‌ی پارامتری اثر عوامل مختلف در نیروی وارد بر اجزای غیرسازه ‌یی - صفحه:73-80
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved