>
Fa   |   Ar   |   En
   دنیای میکروب ها   
سال:1389 - دوره:3 - شماره:1


  tick  ارزیابی شیوع ژن های بیماری زای سویه های اشریشیا کلی تولید کننده شیگا توکسین در فروشگاه های عرضه کننده آب میوه و سبزیجات در شهرستان شیراز - صفحه:40-47

  tick  استخراج و کلون سازی ژن اینترلوکین-2 جوجه پرورشی ایران - صفحه:16-23

  tick  بررسی فراوانی ژن های کد کننده لکوسیدین در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین جدا شده از بیماران سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز - صفحه:48-55

  tick  بررسی فعالیت آنزیم انورتاز در مخمرهای جدا شده از خاک شور - صفحه:31-39

  tick  شناسایی و تعیین سروتیپ سویه های بومی باسیلوس تورنجینسیس در خاک های مختلف استان فارس - صفحه:24-30

  tick  کلون سازی،تعیین توالی و بیان ژن آسپاراژیناز باکتری اروینیا کریزانتمی - صفحه:7-15

  tick  مطالعه تنوع پاتوتایپ ها و عوامل بیماری زایی قارچ Puccinia Striiformis West. F.Sp. Tritici عامل بیماری زنگ زرد گندم در ایران - صفحه:63-74

  tick  مطالعه شیوع فصلی کوکسیلا بورنتی در شیر گاو به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز آشیانه ای در استان اصفهان - صفحه:56-62
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved