>
Fa   |   Ar   |   En
   نامه معماری و شهرسازی   
سال:1396 - دوره: - شماره:18


  tick  ارزیابی تاثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان در محلات مرکزی (شهر تبریز) - صفحه:43-58

  tick  بهره گیری از تکنولوژی تشخیص چهره در خلق معماری هوشمند احساسگرا: رهیافتی در بازشناسی احساسات کاربران در ادراک بصری نمای ساختمان هوشمند - صفحه:99-116

  tick  تاملی برترجمۀ مفاهیم و اصطلاحات علمی فرهنگی بازنگری دو مفهوم مربوط به مرمت ابنیه در حوزۀ فرهنگ و تمدن اسلامی با توجه به یک نظریه فلسفه زبانی - صفحه:133-146

  tick  تحلیل اثر هندسه دیوار سایه انداز در شکل گیری یخچال های جنوب شرقی ایران؛ بررسی موردی: استان کرمان - صفحه:147-166

  tick  جایگاه و شان اجتماعی معمار (مهندس) در دوران ایلخانی و تیموری - صفحه:117-132

  tick  محیط برنامه ریزی مشارکتی؛ ارائه مدل مفهومی برای تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در برنامه ریزی - صفحه:23-42

  tick  نظام آوایی- ادراکی آب در فضای باغ ایران؛ بررسی موردی: باغ فین و شازده - صفحه:81-98

  tick  نقش و تاثیر عناصر طراحی در کیفیت آسایش حرارتی فضاهای باز شهری بررسی موردی: طراحی پیاده راه طمقاچی ها در کاشان - صفحه:59-80

  tick  وارسی به کارگیری رهیافت پیشایندی در رویارویی با پیشایندها در برنامه ریزی یکپارچه برای بزرگ شهر تهران - صفحه:5-22
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved