>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1395 - دوره:39 - شماره:3


  tick  اثر زمان برداشت و اندازه میوه بر ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار (Punica Granatum) رقم رباب نی ‌ریز در قلعه‌ تل باغملک - صفحه:27-38

  tick  اثرات دگرآسیبی عصاره‌های آبی و الکلی برگ گیاه کما (Ferula Foetida) بر جوانه ‌زنی بذورگوجه ‌فرنگی (Lycopersicun Esculentum) - صفحه:65-76

  tick  ارزیابی اثر بسترهای کشت حاوی ورمی‌کمپوست، کمپوست و کود دامی تحت شرایط تنش خشکی در گیاه اطلسی ایرانی (.Petunia Spp) - صفحه:91-100

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های خیارچنبر (Cucumis Melo Var. Flexuosus) بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک - صفحه:15-26

  tick  افزایش بیان ژن‌های چاویکول O-متیل ترنسفراز و سینامات 4-هیدروکسیلاز تحت تاثیر متیل جاسمونات در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum Basilicum L) - صفحه:101-112

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌ های توت ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی - صفحه:39-50

  tick  تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 540 در شرایط تنش رطوبتی - صفحه:51-64

  tick  تاثیر محلول‌ پاشی اسید آسکوربیک بر برخی ویژگی‌ های کیفی و بهبود رنگ ‌گیری میوه سیب رقم رد اسپار - صفحه:113-125

  tick  تاثیر هرس تابستانه و محلول‌ پاشی کلرید کلسیم قبل از برداشت بر انبارمانی میوه کیوی (رقم هایوارد) - صفحه:77-90

  tick  تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه، اجزاء عملکرد دانه و برخی صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی لاین‌های تریتیکاله - صفحه:1-14
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved