>
Fa   |   Ar   |   En
   تولیدات گیاهی   
سال:1392 - دوره:36 - شماره:4


  tick  ارزیابی روش های مختلف پرایمینگ بذر بر جوانه زنی اکوتیپ های کاسنی ( Cichorium Intybus L.) - صفحه:95-108

  tick  بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی‌ اکسیدانی میوه برخی از ارقام تجاری هلو

  tick  بررسی ریزازدیادی نرگس شیراز (Narcissus Tazetta L.) با استفاده از ریزنمونه برگ - صفحه:15-28

  tick  بررسی و مقایسه سازگاری برخی از ارقام تجارتی خارجی زیتون درشرایط آب و هوایی سرپل ذهاب - صفحه:55-68

  tick  تاثیر بنزیل آدنین و ایندول استیک اسید بر امکان نجات جنین نتاج حاصل از تلاقی ارقام انگور عسکری و رابی سیدلس - صفحه:69-80

  tick  تاثیر حذف برگ به همراه افزودن ساکارز بر عمر گل بریده و ویژگی‌ های روابط آبی سه رقم رز گلخانه‌ای (Rosahybrida L.) - صفحه:121-134

  tick  تاثیر حذف برگ به همراه افزودن ساکارز بر عمر گل بریده و ویژگی‌های روابط آبی سه رقم رز گلخانه‌ای (Rosahybrida L.) - صفحه:109-120

  tick  تاثیر غلات زمستانه به عنوان گیاه پوششی پیش کاشت در کنترل علف های هرز، بهبود حاصلخیزی خاک، عملکرد و اجزا عملکرد سیب زمینی - صفحه:29-42

  tick  تاثیر پرایمینگ بر عملکرد علوفه خشک و خصوصیات کیفی دو هیبرید ذرت (S.C.704 و S.C.640) با کشت تابستانه پس از برداشت گندم در منطقه مازندران - صفحه:1-14

  tick  مقایسه اثر گیاهان مختلف کودسبز و سطوح نیتروژن در گندم (Triticum Aestivum L.) با استفاده از شاخص های کارایی نیتروژن - صفحه:135-

  tick  مقایسه عملکرد پیکر رویشی، میزان و ترکیبات اسانس گل مکزیکی (Agastache Foeniculum Kuntze) در شرایط مزرعه و گلخانه تحت تیمار تنش خشکی - صفحه:43-54
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved