>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان پژوهی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:32


  tick  اثربخشی آموزش آگاهی تکواژی از طریق بازی‌ بر نارساخوانی افراد با ناتوانی یادگیری ویژه - صفحه:7-26

  tick  بررسی آموزش نوشتن در کتاب‌های درسی آموزش فارسی و نگارش دوره ابتدایی برمبنای رویکرد فرآیندمحور و برنامۀ قصد‌شده - صفحه:27-48

  tick  بررسی استعاره‌های مفهومی و طرح‌واره‌های تصویری ظرف «فوق»در زبان نهج‌البلاغه - صفحه:49-76

  tick  بررسی تطبیقی واحدهای زبانی «وصف فعل و صفت» در عربی با «قید» در فارسی و انگلیسی - صفحه:77-101

  tick  بررسی قدرت و قاطعیت گفتار گویشوران کرد‌زبان براساس رویکرد تسلط لیکاف - صفحه:103-126

  tick  بررسی متون توصیه ای در گفتمان پزشکی فارسی - صفحه:127-158

  tick  تعریف نگاری فعل و زبان شناسی شناختی: مطالعۀ موردی فعل افشاندن - صفحه:179-208

  tick  حرکت در دو رویکرد حاشیه‌های نحوی و خطی شدن ‌چرخه‌ای : شواهدی از قلب نحوی در کردی کلهری - صفحه:209-229

  tick  دسته‌بندی و بررسی عبارات نشانگر اهمیت مطلب بر اساس نقش کلامی و موقعیت قرارگیری در ارائه‌های علمی فارسی - صفحه:231-252

  tick  دیگری و نقش آن در گفتمان مولانا - صفحه:253-279

  tick  روابط معنایی در زبان مخفی جوانان - صفحه:281-309

  tick  ساخت مجهول در گویش تالشی ( سه سار ) - صفحه:311-330

  tick  مطالعه ساخت‌های گفتمان‌مدار معنایی در روزنامه الحیاه عربستان با تکیه بر الگوی ون دایک - صفحه:331-355

  tick  معماری در ادبیات، ترس و لرز اثر املی نوتوم - صفحه:357-376

  tick  پرسش‌های چند پرسشواژه‌ای پیوندی در زبان‌فارسی: تحلیلی رده‌ای نحوی - صفحه:159-177
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved