>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان پژوهی   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:31


  tick  بررسی الگوی روایی زمان در نمایشنامه « عکس عروسی» - صفحه:7-27

  tick  بررسی و تحلیل قاعده افزایی در شعر عرار - صفحه:29-58

  tick  بررسی و مقایسه دو گروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی - صفحه:59-76

  tick  تحلیل نحوی حالت دهی کنائی در منتخبی از زبانهای ایرانی: رویکردی کمینه گرا - صفحه:77-108

  tick  توزیع پرسشواژه در جملات پرسشی تک‌پرسشواژه‌ای در فارسی - صفحه:129-150

  tick  رشد پیوستگی علّی در گفتمان روایتی کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبان - صفحه:151-175

  tick  روابط معنایی در تعریف نگاری در فرهنگ‌های یک‌زبانه - صفحه:177-200

  tick  معکوس‌شدگی قاعده در زبان فارسی: تبدیل اختیاری واکه /E/ به واکه [A]در دو لهجه معیار و اصفهانی - صفحه:201-221

  tick  مقایسه‌ افعال حرکتی در دو زبان فارسی و انگلیسی از دیدگاه شناختی و رده‌شناختی - صفحه:223-246

  tick  نشانداری در بیان شفاهی و تکرار بیماران زبان‌پریش: مطالعه‌ای‌ بر پایه رویکرد بهینگی - صفحه:247-273

  tick  ‌تحلیل نوایی ساخت اضافه در چهارچوب واج شناسی نوایی - صفحه:109-128
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved