>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1392 - دوره:5 - شماره:4


  tick  ارزیابی اثربخشی دوره های داوری و مربیگری از دیدگاه دانشجویان براساس مدل کرک پاتریک - صفحه:161-178

  tick  برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبه کشور - صفحه:145-160

  tick  برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی منتخب کشور - صفحه:47-65

  tick  بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش - صفحه:29-45

  tick  تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش - صفحه:83-106

  tick  تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) و ارایه مدل مطلوب (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران) - صفحه:5-28

  tick  تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی - صفحه:179-198

  tick  رابطه هوش هیجانی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان لرستان - صفحه:125-143

  tick  مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران - صفحه:67-82

  tick  مدل یابی تاثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران - صفحه:107-124
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved