>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل   
سال:1391 - دوره:19 - شماره:1


  tick  ارزیابی توان اکولوژیکی حوضه آبخیز بابل‌رود برای جنگل‌داری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:1-22

  tick  ارزیابی معایب ساختاری الیاف خمیر Occ طی فرایند جز جز سازی با غربال‌سازی فشاری - صفحه:61-76

  tick  ارزیابی مقایسه‌ای قابلیت داده‎های Liss-Iii و Liss-Iv ماهواره Irs-P6 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان جوانرود) - صفحه:43-60

  tick  برآورد مقدار رسوب به‌دست آمده از جاده‌های جنگلی به کمک Sedmodl - صفحه:23-42

  tick  بررسی اثر لایه‌ای کردن با گونه صنوبر و مقدار چسب لایه سطحی و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب - صفحه:135-148

  tick  بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria Dispar - صفحه:163-174

  tick  بررسی تاثیر شرایط پخت بر لیگنین‏زدایی و گران‏روی خمیر‏ کاغذ سودا از باگاس - صفحه:107-120

  tick  بررسی تاثیر گونه درخت میزبان و ارتفاع تخم‌ریزی روی برخی از پارامترهای زیستی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria Dispar، در جنگل‌های استان گلستان (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند) - صفحه:149-162

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی درختان آزاد Zelkova Carpinifolia (Pallas) K. Koch با استفاده از ایزوآنزیم پراکسیداز برگ در 3 رویشگاه جلگه‌ای شمال ایران - صفحه:121-134

  tick  تهیه نقشه تغییرات سطح جنگل با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر Liss-Iii ماهواره Irs (مطالعه موردی: شهرستان ایلام) - صفحه:77-92

  tick  مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ - صفحه:175-186

  tick  مقایسه خواص کاربردی انواع Mdf ساخته شده از الیاف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راش - صفحه:93-106
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved