>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:1


  tick  اثر تنظیم کننده های رشد و ماده هیومیکی بر گیاه پالایی نیکل در یک خاک آهکی آلوده به نیکل - صفحه:144-155

  tick  اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی) - صفحه:11-27

  tick  ارزیابی اثر کرم خاکی و لجن فاضلاب شهری بر کیفیت میکروبیولوژیک و بیوشیمیایی خاک با استفاده از روش تجزیه ی چند متغیره - صفحه:168-178

  tick  استفاده از مدل‌های تجربی برای توصیف کینتیک جذب سطحی یون‌های منیزیم و فسفات رویکانی گئوتایت - صفحه:179-191

  tick  برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات - صفحه:112-126

  tick  بررسی آزمایشگاهی ابعاد هندسی چاله آبشستگی در آبشکن‌های مختلف در قوس 90 درجه در شرایط غیر مستغرق - صفحه:101-111

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی - صفحه:51-60

  tick  بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول فسفاته - صفحه:254-262

  tick  بهینه‌سازی تخصیص آب بین محصولات مختلف در شرایط تنش آبی در شبکه آبیاری دشت قزوین - صفحه:1-10

  tick  تاثیر تبدیل کاهش‌دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف - صفحه:28-39

  tick  تاثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد - صفحه:331-344

  tick  تاثیر منابع و مقادیر مختلف نیتروژن، میزان کربنات کلسیم خاک و مقادیر مختلف بقایای یونجه بر هدررفت نیتروژن به صورت آمونیاک - صفحه:286-301

  tick  تاثیر پوشش سنگریزه سطحی بر ویژگی‌های هیدرولیکی جریان‌های سطحی و آستانه تشکیل شیار با شبیه‌سازی رواناب در شرایط صحرائی - صفحه:75-85

  tick  تحلیل فراوانی رخداد یخبندان های زودرس پائیزه مطالعه موردی: ایستگاه های همدید خراسان رضوی - صفحه:312-320

  tick  تغییر ویژگی‌های شیمیایی خاک در مقابل آتش و شدت‌های مختلف آن - صفحه:302-311

  tick  توزیع اندازه ذرات منتقله در اثر فرسایش سطحی در شدت‌های مختلف باران و درجات شیب - صفحه:216-229

  tick  شبیه‌سازی اثرات بلندمدت استفاده از پساب بر سلامت بهره‌برداران با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: دشت ورامین) - صفحه:127-143

  tick  شبیه‌سازی رطوبت و نیترات خاک تحت مدیریت‌های مختلف کود برای گیاه فلفل در اصفهان توسط مدل Eurotaten - صفحه:263-276

  tick  شناسایی چاه‌های موثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از آنالیز مولفه‌های اصلی - صفحه:40-50

  tick  کاربرد نظریه آشوب و شبکه عصبی مصنوعی در بررسی و تخمین تبخیر از سطح آب دریاچه‌ها - صفحه:61-74

  tick  مدلسازی و پیش‌بینی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (Bod) با استفاده از ترکیب ماشین بردار پشتیبان با تبدیل موجک - صفحه:86-100

  tick  مقایسه کارایی پلیمرهای سوپرجاذب آکواسورب و اکسپتا در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و عملکردگوجه فرنگی در شرایط گلخانه - صفحه:156-167

  tick  مقایسه ی توانایی نقشه های سنتی و رقومی در بیان پراکنش خاک‌ها با استفاده از شاخص‌های تفرق - صفحه:230-240

  tick  مقایسه چهار روش محاسبه وزن در ارزیابی تناسب اراضی به کمک منطق فازی برای پیش‌بینی عملکرد گندم - صفحه:277-285

  tick  ناپویاسازی کادمیم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتیت تثبیت‌شده با سدیم دودسیل سولفات - صفحه:241-253

  tick  نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین - صفحه:192-201

  tick  نقش جهت شیب بر پراکنش مکانی برخی از ویژگی‌های خاک و ویژگی‌های کمی، کیفی و رویشی هلو در منطقه سامان شهرکرد - صفحه:202-215

  tick  واسنجی و ارزیابی مدل های مختلف تخمین تابش خورشیدی روزانه در مقیاس های زمانی فصلی و سالانه در منطقه شیراز - صفحه:321-330
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved