>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:6


  tick  اثر تراکم بوته و سطوح مختلف آب، بر کارائی مصرف آب ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 700 - صفحه:1183-1190

  tick  ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز - صفحه:1137-1151

  tick  ارزیابی قابلیت تابع انرژی موجک در تخمین ریسک سیلاب در مقایسه با برخی روش های متداول - صفحه:1152-1161

  tick  ارزیابی مدل‌های رگرسیونی و عصبی- فازی در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک - صفحه:1115-1125

  tick  ارزیابی ناپایداری مواد آلی (Ripening) خاک‌های آلی (هیستوسولز) جنوب غربی شهرکرد - صفحه:1204-1216

  tick  بررسی اثر کشت گیاه سورگوم در تغییر برخی شاخص های زیستی خاک در سطوح مختلف روی - صفحه:1217-1227

  tick  بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل Swat - صفحه:1291-1203

  tick  بررسی تغییرات مکانی برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه فندقلوی اردبیل با استفاده از زمین آمار - صفحه:1271-1283

  tick  تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری و عملکرد محصول برنج (مطالعه موردی: دشت تجن) - صفحه:1284-1297

  tick  تاثیر تغییر کاربری اراضی بر نوع خاک ها و کانی شناسی بخش رس در منطقه‌ی صفاشهر، استان فارس - صفحه:1261-1270

  tick  تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت-کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد - صفحه:1126-1136

  tick  تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) - صفحه:1298-1310

  tick  تعیین مناسب ترین عمق آب آبیاری رقم سانته و کلون های جدید سیب‌زمینی در شرایط کم آبیاری - صفحه:11107-1114

  tick  جداسازی و ارزیابی ریزوباکتر‌های متحمل به سربِ محرک رشد گیاه از یک خاک حاوی سرب با سابقه بلند مدت - صفحه:1238-1249

  tick  کارآیی قارچ های میکوریز آربوسکولار در گیاه پالایی یک خاک آهکی آلوده به روی به وسیله گیاه وتیور - صفحه:1228-1237

  tick  مقایسه روش های برنامه ریزی ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان روزانه رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای) - صفحه:1162-1171

  tick  مقایسه روش های برنامه‌ریزی بیان ژن، سری زمانی غیرخطی، خطی و شبکه عصبی مصنوعی در تخمین دبی روزانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون) - صفحه:1172-1182

  tick  مقایسه روش های رگرسیون خطی، زمین آماری و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی کربن آلی در اراضی خشک دشت سیستان - صفحه:1250-1260

  tick  مقایسه هشت روش تخمین منحنی مشخصه آب خاک برمبنای دو روش تخمین منحنی دانه‌بندی خاک - صفحه:1085-1094

  tick  نقش مدیریت کشاورزی در تداوم جریان زاینده رود - صفحه:1095-1106
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved