>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:1


  tick  اثر تراکم نمونه برداری بر دقت تخمین برخی از ویژگی های خاک در دشت شهرکرد - صفحه:190-202

  tick  ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گندم دیم بر مبنای مدل فایوو با استفاده از تکنیک تلفیقی Fuzzy-Ahp-Owaدر محیطGis (مطالعه موردی: شهرستان میانه) - صفحه:139-156

  tick  ارزیابی کیفی و اقتصادی تناسب اراضی برای نباتات زراعی مهم در منطقه شهرکرد با استفاده از برنامه Ales - صفحه:10-21

  tick  ارزیابی مدل Ceres-Wheat نسخه Dssat 4.5 در شبیه سازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی گندم در شرایط مدیریت‌های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) - صفحه:82-91

  tick  ارزیابی مدل‌های Hydrus-2d و Seep/W در برآورد پیاز ‌رطوبتی آبیاری قطره‌ای ثقلی سطحی‌ و زیرسطحی - صفحه:179-189

  tick  ارزیابی و مقایسه روش های تخمین نمایه هارست در بررسی روند و فصلیت متغیرهای آب و هواشناسی در حوضه دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: زیر حوضه آجی چای) - صفحه:219-229

  tick  افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع - صفحه:22-34

  tick  بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل - صفحه:35-45

  tick  بررسی تاثیر تیمار آهک دهی بر فرآیند تولید ورمی کمپوست از ترکیب های متفاوت ضایعات رستورانی با کود گاوی - صفحه:166-178

  tick  بررسی روند تغییرات حدی دمای شهر مشهد در مقیاس‌های مختلف - صفحه:46-60

  tick  بررسی کارایی مدل پویایی سیستم در شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) - صفحه:127-138

  tick  بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد - صفحه:1-9

  tick  تاثیر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر تولید گلومالین توسط قارچ های گلومرال همزیست با گیاه ذرت - صفحه:92-100

  tick  تاثیر گروه‌های بافتی مختلف بر قابلیت برازش مدل‌های متفاوت منحنی توزیع اندازه ذرات خاک - صفحه:111-126

  tick  تغییرپذیری مقدار و ویژگی‌های دانه‌بندی و ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشت معادن شن و ماسه - صفحه:203-218

  tick  کاربرد روش چند شبکه ای برای حل دستگاه معادلات خطی در تحلیل هیدرولیکی شبکه لوله‌ها - صفحه:61-71

  tick  محاسبه و پهنه بندی تبخیر- تعرق با استفاده از الگوریتم سبال (Sebal) در غرب ایران (دشت میان دربند) - صفحه:72-81

  tick  مطالعه تاثیر پوسته های زیستی بر خصوصیات شوری و سدیمی خاک (مراتع قره قیر استان گلستان) - صفحه:230-238

  tick  نقش قارچ Trichoderma Harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو (Hordeum Vulgare L.) در یک خاک آلوده - صفحه:157-165

  tick  پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس - صفحه:101-110
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved