>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1392 - دوره:27 - شماره:2


  tick  بررسی برهمکنش هندسه تلماسه بر ساختار جریان و طول ناحیه جدایی با استفاده از دستگاه‌های سرعت سنج Piv و Adv - صفحه:328-341

  tick  بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع - صفحه:304-312

  tick  بررسی تاثیر مالچ رسی - آهکی بر تثبیت ماسه های روان - صفحه:373-380

  tick  بررسی تغییرات عمقی و سطحی سرب و نیکل درخاک های منطقه صنعتی ذوب آهن اصفهان - صفحه:394-405

  tick  بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی - صفحه:432-440

  tick  بررسی میزان انتقال آلاینده های معدنی و بیولوژیک موجود در پساب به نیمرخ خاک در نتیجه اجرای عملیات تغذیه مصنوعی - صفحه:422-431

  tick  بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گیوتیت و هماتیت - صفحه:351-362

  tick  بررسی پالایش برخی فلزات سنگین خاک توسط ذرت و کلزا در سیستم کشت منفرد و مخلوط - صفحه:406-414

  tick  به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب - صفحه:282-291

  tick  تاثیر بقایای یونجه، کود مرغی و کود پتاسیم بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد پیاز - صفحه:452-461

  tick  تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گندم در دو نوع خاک در آزمایشی گلخانه ای - صفحه:441-451

  tick  تجزیه زیستی نرمال– هگزادکان در خاک بوسیله گونههای سودوموناس و برخی باکتریهای بومی مناطق آلوده به نفت - صفحه:257-265

  tick  تخمین منحنی مشخصه با پس ماند رطوبتی به روش معکوس و مدل های اسکات و معلم در دو خاک مختلف - صفحه:313-327

  tick  شدت هوادیدگی و بررسی شاخص های آن در خاک های توسعه یافته روی چند سنگ آذرین در شمال غرب ایران - صفحه:266-281

  tick  کاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی Pso (مطالعه موردی : دشت نیشابور) - صفحه:292-303

  tick  کاربرد روش دونقطه برای تخمین پارامتر های هیدرودینامیک جریان در رودخانه های کوهستانی با بستر قلوه سنگی - صفحه:363-372

  tick  معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی Bl-Arch در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه) - صفحه:342-350

  tick  مقایسه کارآیی مدل های تلفیقی Nn-Arxو Anfis با Ga-Gt جهت تخمین تبخیر روزانه از تشت در شرایط اقلیمی خشک و گرم بلوچستان - صفحه:381-393

  tick  واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری - صفحه:415-421
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved