>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1400 - دوره:35 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر باکتری تیوباسیلوس، کود گوگردی و فسفری بر جمعیت باکتری‌های حل‌کننده فسفات در خاک - صفحه:83-93

  tick  بررسی همدمای جذب روی و مس بر سطح اسید هومیک استخراج شده از خاک - صفحه:121-136

  tick  بررسی و تفکیک جزیره حرارتی و گرمایش جهانی در دشت مشهد - صفحه:137-151

  tick  تاثیر آبیاری با آب مغناطیسی شده بر همزیستی بین سویا و ریزوبیوم - صفحه:95-106

  tick  تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک‌های با بافت متوسط و سبک در استان خراسان رضوی - صفحه:107-119

  tick  تهیه‌ی نقشه‌ی توزیع مکانی فرسایش آبی و رسوب متاثر از الگوریتم‌های مختلف شیب، توسط مدل Watem/Sedem در حوضه‌ی زوجی شوش - صفحه:67-82

  tick  ذخیره کربن آلی و غیر آلی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک ساردوئیه در جنوب کرمان - صفحه:33-48

  tick  غلظت عناصر کم‌مصرف در ارقام گندم نان با روی‌کارایی متفاوت در شرایط کمبود روی و روی کافی - صفحه:49-65

  tick  کارایی روش جایگزینی حجمی در برآورد فرسایش شیاری در شیب‌ها و خاک‌های با بافت مختلف در منطقه نیمه‌خشک، استان زنجان - صفحه:19-32

  tick  پاسخ گیاه شبدر به تلقیح باکتری ریزوبیوم تریفولی و قارچ‌های آربسکولار میکوریز در خاک‌های آلوده به کادمیم - صفحه:1-18
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved