>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد و توسعه کشاورزی   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:1


  tick  آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی - صفحه:71-82

  tick  اندازه گیری هزینه تجارت محصولات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه - صفحه:92-105

  tick  بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران (مطالعه موردی: حوزه رود ارس) کاربرد روش Ahp - صفحه:55-63

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش گزینه های بیمه تکمیلی پسته در رفسنجان - صفحه:26-34

  tick  تاثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران(رویکرد داده- ستانده) - صفحه:1-11

  tick  تعیین الگوی بهینه بلندمدت دامداران عشایری در شرایط عدم حتمیت مطالعه موردی: عشایر استان فارس - صفحه:12-25

  tick  کاربرد برنامه ریزی فازی با رهیافت بازه ای در تعیین الگوی بهینه کشت شهرستان اسفراین - صفحه:83-91

  tick  کاربرد تحلیل پوششی داده‌های کراندار در بررسی کارایی واحدهای مرغداری (مطالعه موردی خراسان جنوبی) - صفحه:45-54

  tick  مطالعه ترجیحات افراد مختلف برای مصرف گیاهان دارویی در شهر تبریز - صفحه:64-70

  tick  پیش بینی فصلی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل خودتوضیحی دوره ای (Par) - صفحه:35-44
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved