>
Fa   |   Ar   |   En
   آمایش جغرافیایی فضا   
سال:1394 - دوره:5 - شماره:17


  tick  بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی شهری شهروندان، شهرهای استان مازندران - صفحه:179-184

  tick  بررسی عملکرد شهرهای میانه اندام در فرایند توسعه پایدار ناحیه‌ای (مطالعه موردی: شهر بوکان) - صفحه:99-114

  tick  بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر - صفحه:185-200

  tick  بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه‌ موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن - صفحه:67-82

  tick  بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان - صفحه:141-150

  tick  بررسی پایداری منطقه‌ای استانهای حاشیه دریای خزر با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک - صفحه:151-168

  tick  تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه‌متغیره - صفحه:129-140

  tick  تحلیل و ارزیابی توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان شرقی با ترکیبی نوین از روش های تصمیم گیری چند معیاره - صفحه:28-54

  tick  تحلیل ژئومورفومتری شبکه زهکشی در مخروط آتشفشان بیدخوان (واقع در استان کرمان) - صفحه:169-178

  tick  تحلیلی بر وضعیت توزیع و خوشه بندی توسعه یافتگی منطقه ای در استان کرمانشاه - صفحه:115-128

  tick  مدلهای تصادفی سری زمانی در پیش بینی بارندگی ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه هاشم آباد گرگان) - صفحه:15-25

  tick  مکانیابی دفع پسماند شهرخرم آباد با تاکید بر روش دفع زمین‌شناسی پسماند‌های بیمارستانی - صفحه:1-14

  tick  منابع آب و نقش آن در توسعه پایدار منطقه ای (مورد مطالعه منطقه بادرود اصفهان) - صفحه:55-66

  tick  نقش مقاوم‌سازی مسکن روستایی در بهبود کیفیت زندگی ساکنین، مطالعه موردی: دهستان سجاسرود- شهرستان خدابنده - صفحه:83-98
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved