>
Fa   |   Ar   |   En
   افق دانش   
سال:1397 - دوره:24 - شماره:2


  tick  اثر ضد اضطرابی لیتیوم کلراید در مدل تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول - صفحه:79-87

  tick  اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سلامت روان زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس - صفحه:125-131

  tick  اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری پس رویدادی و اجتناب شناختی در دانش آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی - صفحه:111-118

  tick  بررسی اثر سایکودرام بر درمان افسردگی بیماران بهبود یافته از سوءمصرف مواد مخدر - صفحه:96-102

  tick  بررسی تاثیر یک دوره تمرینات هوازی و مصرف دارچین بر ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در زنان فعال - صفحه:88-95

  tick  تبیین گرایش به مصرف مواد مخدر براساس هوش معنوی و خردمندی - صفحه:146-152

  tick  خانم 33 ساله با ضعف اندام تحتانی به دنبال استئومیلیت سل - صفحه:162-165

  tick  مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انجام خودآزمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی - صفحه:132-138

  tick  مقایسه اثر استفاده از پرده های جفتی تنها یا در همراهی با سیلور سولفادیازین درترمیم سوختگی موش های صحرایی - صفحه:119-124

  tick  مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف ویتامین C بر آنزیمهای آنتیاکسیدانی مردان دیابتی نوع 2 - صفحه:103-110

  tick  مقایسه اثربخشی رواندرمانی پویشی - حمایتی و دارودرمانی بر افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 - صفحه:139-145

  tick  پیش بینی مدیریت هیجان براساس ذهن آگاهی و حمایت اجتماعی بیماران دیابتی نوع 2 شهر یزد - صفحه:153-161
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved