>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1397 - دوره:16 - شماره:4


  tick  اثرهای ناشی از تغییرهای کاربری زمین بر کیفیت آب کشاورزی در دشت کرمان با استفاده از روش سنجش از دور - صفحه:33-46

  tick  ارزیابی آسایش حرارتی انسان در فضای باز شهری مطالعه موردی: استان قم - صفحه:167-186

  tick  ارزیابی جریان انرژی، ذخیره کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در سناریوهای تولید برنج - صفحه:187-212

  tick  ارزیابی مطلوبیت زیستگاه تمساح مردابی ( Crocodylus Palustris Lesson, 1831 ) به روش حداکثر بی نظمی - صفحه:47-62

  tick  بازیافت سیلیکا از سبوس برنج و کاربرد آن در کروماتوگرافی مایع - صفحه:81-92

  tick  برآورد ردپای اکولوژیکی تولیدهای بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی گروه D-8 - صفحه:17-32

  tick  بررسی رابطه ارزش های فردی و مصرف سبز در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:1-16

  tick  تجزیه زیستی زایلن توسط باکتری های آزاد و تثبیتشده Sphingomonas Paucimobilis Strain Ty4-Hx ، بر اکسید گرافن - صفحه:63-80

  tick  تحلیل موانع و راهکارهای توسعه دانشگاه سبز از دیدگاه اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - صفحه:113-134

  tick  رویکرد حفاظتی به گونه در حال انقراض سُرخدار (Taxus Baccata L.) با بهینه‌‌سازی کشت کالوس برای تولید تاکسول - صفحه:213-228

  tick  عاملهای تاثیرگذار بر جلب مشارکت دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور در امر تفکیک پسماندهای شهری از مبدا – مورد مطالعه: پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه - صفحه:93-112

  tick  مطالعه آزمایشگاهی نشت آب از ترک‌های طولی لوله‌های پلی‌اتیلن - صفحه:229-248

  tick  مقایسه کارایی جذب آهن از آب آشامیدنی با استفاده از جاذب‌های طبیعی گلاکونیتی (مطالعه موردی: ماسه‌سنگ‌های گلاکونیت‌دار سرخس و مراوه‌تپه) - صفحه:249-270

  tick  مقایسه مدل‌های Wavelet-Mlp و Wavelet-Gmdh در پیش‌بینی هدایت الکتریکی (Ec) و نسبت جذب سدیم (Sar) در رودخانه زاینده‌رود - صفحه:135-152

  tick  پایش و پیش بینی روند تغییرات پهنه های ماسه ای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل زﻧﺠﻴﺮه مارکف _ Ca (مطالعه موردی: دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام) - صفحه:153-166
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved