>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناختی   
سال:1393 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده - صفحه:55-72

  tick  اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه - صفحه:89-108

  tick  بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای و کاهش نشانه‌های اختلال - صفحه:7-30

  tick  بررسی سبک‌های هویّت وتعهد دانشجویان براساس الگوی ساخت هویّت بروزنسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مساله - صفحه:109-136

  tick  بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی - صفحه:73-88

  tick  بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (Emdr) با ( تاکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (Ptsd)جانبازان جنگ - صفحه:31-54

  tick  رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات - صفحه:137-160
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved