>
Fa   |   Ar   |   En
   بیمارستان   
سال:1394 - دوره:14 - شماره:4


  tick  ارزیابی عملکرد بیمارستان های خصوصی و دولتی بر مبنای شاخصهای مهندسی مقاومت پذیری و ایمنی: رویکرد ترکیبی شبیه سازی و تصمیم گیری - صفحه:9-20

  tick  بررسی طول مدت بستری بیماران در بخش مراقبتهای ویژه عمومی و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:51-57

  tick  بررسی موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستانهای شهر کرمان - صفحه:95-102

  tick  تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر میزان رضایتمندی کارکنان در بخش مراقبتهای ویژه تنفسی در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد - صفحه:41-50

  tick  تحلیل رابطه بین محیط داخلی و موفقیت سازمانی در بیمارستان - صفحه:75-82

  tick  تحلیل هزینه اثربخشی دو روش دیالیز و پیوند کلیه در بیماران با نارسایی کلیوی در بیمارستان افضلی‌پورکرمان - صفحه:21-28

  tick  تعیین هزینه تمام شده خدمات در بخش هماتولوژی بیمارستان امام رضا(ع) با استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در نیمسال اول 1393 - صفحه:83-93

  tick  سهم پیش ‌بینی‌کنندگی سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش سازمانی مطالعه موردی در بیمارستان امام علی(ع) کرمانشاه - صفحه:125-136

  tick  کیفیت خدمات پرستاری و رابطه آن با مدیریت فرآیندی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1393 - صفحه:103-114

  tick  کیفیت فنی در مراقبت های بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:59-66

  tick  مقایسه میزان پاسخ دهی بیمارستان های خصوصی و تامین اجتماعی شهر تهران - صفحه:29-39

  tick  وضعیت توزیع وکفایت منابع انسانی شاغل در بیمارستان های ایران (مقاله مروری) - صفحه:115-123

  tick  وضعیت پاسخگویی اورژانسی بیمارستان های ایران در مقابل حوادث و بلایا (مطالعه موردی در کرج) - صفحه:67-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved