>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1398 - دوره:17 - شماره:1


  tick  اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum Usitatissimum L.) و باقلا (Vicia Faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه - صفحه:123-140

  tick  اثر کم‌آبیاری و تراکم یولاف وحشی (Avena Ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم - صفحه:1-14

  tick  ارزیابی تحمل به تنش خشکی دوره رشد زایشی در برخی از ژنوتیپ‌های گندم (.Triticum Aestivum L) با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش خشکی - صفحه:111-121

  tick  ارزیابی خصوصیات ریشه و عملکرد دانه ارقام گندم تحت تاثیر باکتری‌های حل‌کننده فسفات و قارچ میکوریزا در شرایط دیم - صفحه:83-98

  tick  ارزیابی رابطه بین عملکرد دانه و درصد روغن با برخی از صفات مهم زراعی در کنجد به‌وسیله تجزیه علیت و تجزیه به مولفه‌های اصلی - صفحه:99-110

  tick  بررسی تاثیر تغییر اقلیم در آینده نزدیک بر تولید گندم آبی منطقه تربت جام: مطالعه موردی - صفحه:169-186

  tick  بررسی خصوصیات فیزیولوژیک موثر بر بهبود عملکرد ارقام کلزا - صفحه:53-73

  tick  به‌گزینی ژنوتیپ‌های نخود برای تحمل به سرما در شرایط کنترل‌‌شده - صفحه:75-82

  tick  تاثیر بیوچار بر حاصلخیزی خاک و کارایی مصرف آب در سیاه دانه (.Nigella Sativa L) تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:39-52

  tick  تاثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر کارآیی مصرف آب در جو در شرایط قطع آبیاری - صفحه:157-167

  tick  شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد ذرت (Zea Mays) تحت شرایط کم‌آبیاری در دشت مغان - صفحه:141-155

  tick  پایش عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد - صفحه:15-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved