>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر سازگاری اجتماعی، پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی فرزندانشان - صفحه:9-25

  tick  الگوی علّی ارتباط آرزوهای شغلی، جامعه‌پذیری سازمانی، و تعهد سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه - صفحه:163-186

  tick  بررسی اثربخشی طرح آموزش مهارت های زندگی در دبیرستان های شهر تهران - صفحه:143-162

  tick  بررسی هرمنوتیک به مثابه بستری برای پژوهش‌های تربیتی - صفحه:211-236

  tick  تاثیر ارائه محتوای الکترونیکی با سبک‌های آموزشی زبانی، دیداری-فضایی و حرکتی-جسمانی گاردنر بر یادگیری، درآموزش ترکیبی - صفحه:79-95

  tick  تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه‌ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در درس فیزیک - صفحه:117-142

  tick  رابطه میان مولفه‌های هوش معنوی و هویت فردی - صفحه:97-115

  tick  رمز گشایی متن نشانه ها یا علائم معنی دار در متن - صفحه:27-60

  tick  مرجعیت ‌زدایی پساساختارگرا در تربیت اخلاقی با رویکردی انتقادی از منظر اسلامی - صفحه:189-209

  tick  نقش دلبستگی به والدین و همسالان و ازخودبیگانگی روانی در پیش‌بینی رفتار خرابکارانه نوجوانان - صفحه:61-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved