>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1400 - دوره:17 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش روش مونته سوری بر کارکردهای عصب - روان شناختی دانش آموزان مبتلا به اختلال های یادگیری غیرکلامی - صفحه:7-33

  tick  اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت موثر کلاس درس بر پیامدهای انگیزشی و هیجانی: رابطه معلم - شاگرد و هیجانات تحصیلی - صفحه:149-166

  tick  ارایه الگوی خلاقیت در امور دانشی و امور ارزشی تعلیم و تربیت براساس دیدگاه صدرالمتالهین - صفحه:167-187

  tick  تبیین تحلیلی مشارکت در مدارس از منظر زیرنظام راهبری و مدیریت سندتحول بنیادین آموزش و پرورش - صفحه:189-219

  tick  تعیین اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی براساس مدل فلنر بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین - صفحه:125-148

  tick  سیمای یک مربی: دکترعلی شریعتمداری - صفحه:83-123

  tick  عوامل و الزامات موثر بر توسعه آموزش شهروندی در مدارس متوسطه شهر تهران - صفحه:241-265

  tick  مقایسه اثر آموزش مجازی شایستگی هیجانی و فنون ذهن آگاه بر بهزیستی روانشناختی معلمان با نقش تعدیلی اشتیاق شغلی: یک مطالعه تطبیقی در سازمان های آموزشی - صفحه:65-82

  tick  نیمرخ شکوفایی دانش‌آموزان سرآمد براساس مدل پرمای سلیگمن: بررسی تفاوت‌های جنسیتی - صفحه:221-240

  tick  پژوهش میان‌رشته‌ای حلقه مفقوده‌ای در پژوهش‌های‌ اعضای هیئت‌علمی؛ دلایل و راهکارها - صفحه:35-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved