>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه های نوین تربیتی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی – فراشناختی بر سبک های حل مساله و تفکر ارجاعی دانش آموزان دختر - صفحه:203-216

  tick  ارتباط عامل‌های شخصیت بر سازمان‌دهی مطالعه، استرس و فشار زمانی با میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای - صفحه:71-98

  tick  ارزشیابی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی: ارائه یک الگوی پیشنهادی - صفحه:123-146

  tick  بررسی روایی و پایایی پرسشنامه چهار عاملی هیجانات معلم - صفحه:7-30

  tick  بررسی مولفه های برنامه درسی انسانگرا بر اساس نظریه مک نیل و میزان بهره مندی از آن در روش تدریس معلمین دوره ابتدایی - صفحه:217-242

  tick  تبیین رابطه علم و دین براساس آراء علامه طباطبائی و دلالت‌های آن در تدوین روش‌های تدریس - صفحه:173-202

  tick  رابطه بلوغ عاطفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و جو عاطفی خانواده در بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر قم - صفحه:147-172

  tick  رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری سازی آموزش عالی - صفحه:243-272

  tick  طراحی الگوی تربیت اخلاقی در آموزش عالی بر مبنای آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم از دیدگاه تفسیر المیزان بر اساس روش داده بنیاد - صفحه:99-122

  tick  نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی - صفحه:31-70
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved