>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه ناحیه ای   
سال:1387 - دوره: - شماره:11


  tick  بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه ی پایین دست (نمونه موردی: سد طرق مشهد) - صفحه:167-185

  tick  بررسی تطبیقی حاشیه نشینی در شهرهای سبزوار، نیشاپور، تربت حیدریه و گناباد - صفحه:83-115

  tick  بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی: منظومه روستایی مشهدقلی) - صفحه:19-35

  tick  تحلیل جایگاه و نقش شهر میانی همدان در توسعه منطقه ای - صفحه:37-64

  tick  سامان دهی و بهسازی محلات سنتی با استفاده از رویکرد شهرسازی جدید، “نمونه ی موردی محله ی سرخاب تبریز” - صفحه:117-146

  tick  طرح های شهری ایران از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در اجرا (مورد مطالعه: طرح جامع تبریز) - صفحه:209-223

  tick  عوامل کنترل کننده هوازدگی حفره ای (تافونی) در گرانیت های جنوب مشهد و سازند شمشک واقع در بخش شمالی بینالود - صفحه:187-208

  tick  مکان یابی سکونتگاه های خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد - صفحه:65-82

  tick  نقش شهرهای میانی در تعادل ناحیه ای، مورد مطالعه: شهر میانی شهرضا (استان اصفهان) - صفحه:147-166

  tick  پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان - صفحه:1-17
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved