>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1401 - دوره:20 - شماره:116


  tick  بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:119-132

  tick  تاثیر سرمایه انسانی و بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک‌ها - صفحه:45-56

  tick  تاثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد پایدار: نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز - صفحه:57-74

  tick  تحلیل ارتباط هزینه‌های سیاسی در شرکت های صنعتی و معدنی بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت اطلاعات با تاکید بر نقش سازوکارهای نظارتی: رویکرد معادلات ساختاری - صفحه:101-118

  tick  شناسایی عوامل تعیین کننده احیاء مجدد برندهای نابود شده: رویکرد مبتنی بر دیدگاه مصرف‌کننده (نمونه موردی: کفش ملی) - صفحه:1-26

  tick  طراحی مدل قرارداد هوشمند توافقنامه سطح خدمات با راهبرد تحول دیجیتال بر اساس نظریه داده بنیاد - صفحه:75-100

  tick  نقش توسعه یافتگی کشورها در اثرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی - صفحه:27-44

  tick  چالش‌ها و الزامات اجرای راهبرد تحول دیجیتال در صنعت تلکام - صفحه:133-158
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved