>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1380 - دوره: - شماره:169


  tick  آشنایی با مقررات مربوط به شرکتهای تجاری - صفحه:62-63

  tick  ارتقای بهره وری اقتصادی نیازمند عزم ملی و عمومی است - صفحه:46-50

  tick  افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و آرژانتین - صفحه:64-65

  tick  اقتصاد جهانی در آستانه رکودی عمیق قرار دارد - صفحه:8-13

  tick  با استقرار نظام مدیریت مشارکتی ارتقای بهره وری و پویایی مسیر توسعه امکان پذیر می شود - صفحه:32-34

  tick  بازار مشترک جنوبی (مرکوسور) - صفحه:56-59

  tick  بازاریابی صادراتی - صفحه:60-61

  tick  برای اقتصاد ایران اتخاذ رویکرد ترکیبی با تاکید بر ارتقای بهره وری کل عوامل ضروری است - صفحه:27-31

  tick  تلاش مضاعف برای ارتقای بهره وری راهکار جدیدی برای توسعه کشور است - صفحه:39-45

  tick  روز ملی صادرات دستمایه ای برای تفکر در خصوص صادرات است - صفحه:5-7

  tick  سقوط بهای انواع فلزات در بازار لندن - صفحه:66-67

  tick  مسأله اصلی چالش های جهانی شدن سیاست نرخ ارز است - صفحه:14-17

  tick  مسؤولان ارشد مهمترین رسالتی که به عهده دارند فرهنگ سازی برای ارتقای بهره وری است - صفحه:35-38

  tick  نحوه استفاده از اعتبارات حساب ذخیره ارزی - صفحه:20-23

  tick  نقش حمل و نقل در افزایش کارایی تجاری - صفحه:24-26

  tick  نوسان نرخ ارزهای معتبر در شهریور 80 - صفحه:68-69

  tick  پرورش دهندگان میگو در هند به پرورش میگوی آب شیرین روی آورده اند - صفحه:18-19
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved