>
Fa   |   Ar   |   En
   روز ملی صادرات دستمایه ای برای تفکر در خصوص صادرات است  
   
نویسنده
منبع بررسي هاي بازرگاني - 1380 - شماره : 169 - صفحه:5 -7
  
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved