>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی های بازرگانی   
سال:1398 - دوره: - شماره:96


  tick  ارائه مدل برای مدیریت دانش مشتری در پست بانک ایران - صفحه:78-92

  tick  بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس) - صفحه:23-37

  tick  بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی با تاکید بر هویت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی : سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان بندر امام خمینی (ره)) - صفحه:116-128

  tick  بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارافرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نواوری دوجانبه گرا - صفحه:93-104

  tick  رویکرد مدیریتی در تحلیل درماندگی مالی بخش صنعت و معدن بازار سرمایه ایران با بکار گیری روش های یادگیری ماشین(Nsgaii,Abc) - صفحه:38-55

  tick  شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران - صفحه:105-115

  tick  عوامل موثر بر توانمندسازی مدیران و اثربخشی مدیریت مالی با تاکید بر بسترهای ارگانیکی در سازمان (مورد مطالعه: شرکت های دانش بینان شهر کرمانشاه) - صفحه:8-22

  tick  مروری برکاربرد الگوریتم های فراابتکاری در مباحث مالی - صفحه:56-77
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved