>
Fa   |   Ar   |   En
   کومش   
سال:1382 - دوره:5 - شماره:ويژه نامه


  tick  آموزش اثربخش: رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان - صفحه:1-8

  tick  ارزیابی درون گروهی بخش فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:79-86

  tick  ارزیابی درون گروهی بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1381 - صفحه:19-26

  tick  ارزیابی درونی گروه آموزش زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1381 - صفحه:27-32

  tick  ارزیابی درونی گروه اموزش پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سال 1381 - صفحه:47-52

  tick  ارزیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان - صفحه:73-78

  tick  ارزیابی درونی گروه پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نیم سال اول 81-82 - صفحه:9-18

  tick  بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته بهداشت محیط سراسر کشور طی سالهای 75-82 - صفحه:33-40

  tick  تحقیقی پیرامون نگرش متخصصین گوش و حلق و بینی ایران پیرامون آموزش دوره دستیاری این رشته - صفحه:41-46

  tick  مقایسه تأثیر دو روش آموزش کلاسیک و مبتنی بر استراتژی های تفکر انتقادی بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری - صفحه:53-64

  tick  یک الگو برای ارزشیابی درونی دانشکده های پرستاری - صفحه:65-72
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved