>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در علوم ورزشی   
سال:1386 - دوره:4 - شماره:16


  tick  ارتباط ویژگی های پیکرسنجی با دامنه حرکتی (Rom) فوتبالیست ها در حرکات خم شدن و باز شدن مفصل ران - صفحه:126-138

  tick  ارزشیابی وضعیت اجرای درس تربیت بدنی در پایه های اول و دوم مدارس ابتدایی استان خراسان جنوبی - صفحه:107-125

  tick  ارزیابی و معرفی مهم ترین اولویت های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دست اندرکاران ورزش کشور - صفحه:55-68

  tick  بررسی اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور - صفحه:92-106

  tick  بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر مقدار مصرف دارو در آموزگاران مضطرب - صفحه:80-91

  tick  بررسی وضعیت ایمنی فضاهای ورزشی مدارس کشور و ارائه راهکارهای مناسب - صفحه:40-54

  tick  تاثیر مصرف مکمل کراتین مونوهیدرات به عمراه تمرینات مقاومتی بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی پسران ورزشکار - صفحه:25-39

  tick  تمرین استقامتی سبب افزایش بیان ژن Agrpدر عضله اسکلتی موش های صحرایی نر می شود - صفحه:69-79

  tick  کینماتیک زاویه ای مفاصل در اجرای شوت جفت بسکتبالیست های مرد تیم ملی - صفحه:172-187

  tick  مقایسه شیوع، نوع و سازوکار آسیب های حاد جودوکاران حرفه ای و آماتور ایرانی - صفحه:139-155

  tick  مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی و دانشجویان غیرتربیت بدنی دانشگاه آزاد - صفحه:156-171

  tick  هنجار ملی آزمون دویدن سرعتی بی هوازی (Rast) برای افراد 15 تا 25 ساله ایرانی - صفحه:12-24
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved