>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1395 - دوره:17 - شماره:1


  tick  اثر اسموپرایمینگ بر شکست خفتگی و مولفه‌های تنژگی بذر لاله واژگون - صفحه:65-76

  tick  اثر روش‌های مختلف پیش‌تیمار و اندازه بذر بر عملکرد اجزا عملکرد و برخی ویژگی‌های مرتبط با انبارمانی سوخ نژادگان‌های پیاز خوراکی - صفحه:117-134

  tick  اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های رویشی و فیزیولوژیکی دانهال‌های بادام تلخ در شرایط تنش کلرید سدیم - صفحه:1-12

  tick  اثر سالیسیلیک اسید بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و فلورسانس کلروفیل گیاه همیشه بهار در شرایط تنش شوری - صفحه:77-88

  tick  اثر کم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و زیست‌شیمیایی شش رقم تجاری زیتون در شرایط مزرعه - صفحه:39-52

  tick  انگیزش پینه و باززایی گیاه از کشت رویان در پایه Gf677 - صفحه:89-102

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادگان‌های گل بنفشه ایران‌ (Viola Spp.) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی Issr - صفحه:103-116

  tick  تغییر در تجمع برخی اسمولیت‌ها، رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در سیب زمینی در شرایط تنش آبی در گلخانه - صفحه:29-38

  tick  تنوع ژنتیکی تعدادی از توده‌های بومی گشنیز ایران از نظر برخی ویژگی‌های ریخت‌شناسی، پدیده‌شناسی و فیزیولوژیک - صفحه:13-28

  tick  نقش آب گرم و براسینواستروئید بر مقدار آب اکسیژنه و پراکسیداسیون چربی‌های میوه لیموترش در شرایط تنش سرما - صفحه:53-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved