>
Fa   |   Ar   |   En
   تغییر در تجمع برخی اسمولیت‌ها، رنگدانه‌های فتوسنتزی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان در سیب زمینی در شرایط تنش آبی در گلخانه  
   
نویسنده مسعودی‌صدقیانی فرهاد ,امینی‌دهقی امینی‌دهقی مجید
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1395 - دوره : 17 - شماره : 1 - صفحه:29 -38
  
کلیدواژه برنامه آبیاری، پرولین، فعالیت کاتالاز، قندهای محلول
آدرس دانشگاه شاهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران
پست الکترونیکی amini@shahed.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved