>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1390 - دوره:12 - شماره:3


  tick  اثر دمای پایین بر تغییر ترکیب های آنتی اکسیدانی و کاهش وزن میوه رقم های مختلف فلفل دلمه ای Capsicum Annuum .L در دوره انبار داری - صفحه:219-230

  tick  ارزیابی برخی جنبه های فیزیولوژیکی پرتقال تامسون Citrus Sinensis روی پایه نارنج Citrus Aurantium نسبت به تنش دمای پایین - صفحه:307-316

  tick  افزایش درون شیشه ای پایه پاکوتاه کننده گیلاس ( همگروه 4553) - صفحه:231-240

  tick  باززایی مستقیم شاخساره از برگ و مریستم انتهایی گیاه اطلسی - صفحه:279-292

  tick  بررسی تاثیر اتفن و دمای نگهداری بر سبززدایی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه های نارنگی Citrus Reticulataرقم کینو - صفحه:317-328

  tick  بررسی مولکولی و بیو شیمیایی پیری در مرحله پس برداشت کلم بروکلی رقم ایتالیکا - صفحه:253-266

  tick  بررسی نمونه های گل محمدی Rosa Damascena Mill مناطق مختلف ایران به عنوان ژنتیکی در شرایط اکولوژیکی استان خوزستان - صفحه:267-278

  tick  تولید رویان رویشی و باززایی گیاه با استفاده از کشت پرچم در برخی از رقم های انگور Vitis Vinifera L - صفحه:241-252

  tick  ریشه زایی سرشاخه های انار رقم رباب با استفاده از ایندول بوتیریک اسید و نفتالن استیک اسید در شرایط کنترل شده - صفحه:293-306
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved