>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1395 - دوره:14 - شماره:50


  tick  ابعاد زیست پذیری در منطقه 17 تهران - صفحه:171-191

  tick  ارزیابی ساختار شهرک های صنعتی با رویکرد پدافند غیرعامل، نمونه موردی: شهرک صنعتی جی، اصفهان - صفحه:327-344

  tick  بررسی و تحلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی بحران سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:345-368

  tick  تحول قدرت و حاکمیت با نگاهی بر مباحث قدرت شهری - صفحه:73-92

  tick  تغییر اقلیم و توزیع زمانی- مکانی بارش در پهنه ایران زمین - صفحه:33-54

  tick  تغییرات بارش روزانه با استناد به تحلیل های آشوبی در شیراز - صفحه:147-169

  tick  تقابل نیازهای شهری با میراث فرهنگی در گورستان های متروکه شهر ری - صفحه:257-281

  tick  جایگاه زادبوم پنداری در الگوی رای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دوره یازدهم - صفحه:131-146

  tick  جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری استان اردبیل - صفحه:193-211

  tick  رابطه میزان دسترسی به اعتبارات و شاخص های توسعه اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان رشت - صفحه:241-255

  tick  ساختار دانش در پژوهش های جغرافیایی روستایی با استفاده از رویکردهاهی تحلیل شبکه و مصورسازی علم - صفحه:213-240

  tick  علل کاهش سطح آب دریاچه ارومیه - صفحه:93-110

  tick  قابلیت اراضی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در راستای فعالیت های گردشگری - صفحه:111-129

  tick  نقش خزش روستایی و تغییر کاربری اراضی، مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر همدان - صفحه:5-32

  tick  نیاز آبی و پیامدهای بحران آب در استان کرمان - صفحه:283-307

  tick  نگاهی نو به مساله کرد در خاورمیانه، مطالعه موردی دیالکتیک ترکیه و مساله کرد از منظر پیمان نامه ها - صفحه:369-389

  tick  پایداری مناطق شهری با رویکرد شهر سبز، مورد: مناطق 22 گانه کلانشهر تهران - صفحه:309-326

  tick  پهنه بندی مخاطره فرسایش خاک در حوضه پیراشهری بانه - صفحه:55-72
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved