>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:39


  tick  ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه - صفحه:139-158

  tick  بررسی الگوی توسعه متعادل منطقه ای، با تاکید بر روابط شهر و روستا؛ مورد: منطقه قزوین - صفحه:53-78

  tick  بررسی رابطه کاربری و پوشش اراضی و جزایر حرارتی شهر تهران - صفحه:257-272

  tick  تحلیل شکاف جغرافیایی کیفیت مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران - صفحه:213-234

  tick  تحلیل فضایی سنجش پایداری اجتماعی شهری ؛ مورد مطالعه: مناطق 22 گانه شهر تهران - صفحه:187-212

  tick  تحلیل گفتمان ژئوپلیتیک دولت مدرن در مدیریت سیاسی فضا در ایران - صفحه:107-120

  tick  تحلیلی بر توسعه منطقه ای ایران از منظر اقتصاد سیاسی - صفحه:33-52

  tick  خزش شهری و پیامدهای آن در توسعه پایدار روستایی ؛ مورد: روستاهای پیرامونی شهر بیرجند - صفحه:159-186

  tick  طبقه بندی واحدهای مورفوکلیماتیک استان کرمانشاه - صفحه:235-256

  tick  عوامل موثر در جمعیت پذیری شهر جدید پردیس - صفحه:273-292

  tick  مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار شهرستان های استان یزد - صفحه:293-316

  tick  مسکن و پیوستگی ساختاری - کارکردی : بحثی در نظاموارگی فضای روستایی ؛ مورد: روستاهای بخش راز و جر کلان شهرستان بجنورد (خراسان شمالی) - صفحه:7-32

  tick  منطقه خزر: عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای - صفحه:79-105

  tick  پراکنش جمعیت و فعالیت ؛ مطالعه موردی شهرستان اسلام شهر - صفحه:121-137
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved