>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:38


  tick  آسیب شناسی توزیع فضایی قدرت سیاسی در کلانشهر تهران با تاکید بر حکمروایی شهری - صفحه:93-112

  tick  آسیب شناسی ساختار سیاسی و اداره سرزمینی ایران: ابعاد، زمینه ها و الزامات جابجایی پایتخت سیاسی از تهران - صفحه:219-242

  tick  برآورد و پهنه بندی رواناب ناشی از بارشهای حداکثر 24 ساعته با استفاده از روش Scs-Cn (حوضه سد یامچی اردبیل) - صفحه:201-218

  tick  تاثیر مولفه سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (مورد مطالعه: دهستان گودین، شهرستان کنگاور) - صفحه:133-152

  tick  خشکسالی و ارتباط آن با رطوبت خاک، مطالعه موردی: کبوترآباد اصفهان - صفحه:77-92

  tick  رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه ای (مطالعه موردی: شهرستانهای بوکان و ارومیه) - صفحه:153-174

  tick  سنجش کیفیت زندگی در محله های در حال گذار شهری (مورد مطالعه: محله دروازه شمیران از منطقه 12 شهر تهران) - صفحه:51-76

  tick  مقایسه تخمین دمای سطح با استفاده از داده های باند حرارتی سنجنده های ماهواره ای در غرب استان تهران و قزوین - صفحه:33-50

  tick  نسبت ادراک محیطی با آموزه های دینی، مطالعه موردی گاتهای اوستا - صفحه:243-260

  tick  نوسازی فضاهای عمومی شهری با تاکید بر ساختار مدیریتی (نمونه موردی: کلانشهر تهران: منطقه پنج شهرداری تهران) - صفحه:175-200

  tick  نوسازی مسکن و دگرگونی ساختاری - کارکردی خانه های روستایی مورد: روستاهای شهرستان ایجرود (استان زنجان) - صفحه:5-32

  tick  پیش بینی دبی اوج سیلابی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره، مطالعه موردی (حوضه آبریز مادرسو استان گلستان) - صفحه:113-132
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved