>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1391 - دوره:10 - شماره:32


  tick  ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی (مطالعه تطبیقی بین کلان شهرهای تهران و سیدنی) - صفحه:49-74

  tick  بررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تاکید بر مدیریت محلی و مشارکتی دهیاری ها - صفحه:239-239

  tick  بهینه سازی جهت گیری فضاهای آزاد در شهر دزفول بر اساس شرایط اقلیمی - صفحه:7-27

  tick  تحلیل فضایی شاخص های توسعه خدمات بهداشت و درمان در استان کردستان - صفحه:199-215

  tick  تحلیل کارآیی مناطق شهرداری مشهد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها - صفحه:147-176

  tick  تغییرات نظام سلسله مراتب شهری در استان اردبیل در دوره زمانی 85–1365 - صفحه:75-99

  tick  جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در انتقال انرژی دریای خزر به بازارهای جهانی - صفحه:29-48

  tick  رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایت مندی روستائیان از عملکرد دهیاران (مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت) - صفحه:101-126

  tick  سطح بندی و مکان گزینی فعالیت های اقتصادی جهت ارائه راهبرد توسعه روستایی بر اساس مدل تحلیل شبکه (Anp) (مطالعه موردی: شهرستان بهاباد) - صفحه:217-238

  tick  عملکرد تعاونی های مشاع کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی دهستان جهادآباد جلگه جیرفت) - صفحه:177-198

  tick  ناحیه، جغرافیا و سازمان دهی فضا - صفحه:127-145
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved