>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1390 - دوره:9 - شماره:30


  tick  بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل Swot : نمونه موردی؛ بافت مرکزی شهر مشهد - صفحه:57-76

  tick  برنامه ریزی توسعه پایدار با تاکید برگردشگری: مطالعه موردی سرعین و روستاهای اطراف - صفحه:129-144

  tick  تحلیل ساختارهای شهر شهریار و راهبردهای پدافند غیرعامل - صفحه:5-38

  tick  تعیین جهت بهینه گسترش شهر مشهد با استفاده از مدل ارزیابی چندعامله، Rs و Gis - صفحه:77-95

  tick  تمرکز شهری و افزایش آسیب پذیری ناشی از زلزله: نمونه مورد مطالعه: شهرهای استان هرمزگان - صفحه:113-128

  tick  علل توسعه نیافتگی روستایی ایران از منظر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی : مورد مطالعه شهرستان دیواندره - صفحه:145-162

  tick  کاربرد Pra در تعیین نیازهای آموزشی آبخیزداران: مطالعه موردی : حوضه آبخیز نشوه، استان مرکزی - صفحه:39-56

  tick  مدل سازی جریان سیلاب حوضه آبریز رودخانه جاجرود با استفاده از رگرسیون چند متغیره - صفحه:163-176

  tick  مکانیابی محل دفن بهداشتی زباله های جامد شهری با استفاده از روشAhp: مطالعه موردی: شهر بهشهر - صفحه:95-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved