>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1392 - دوره:20 - شماره:2


  tick  آموزش و پرورش و محیط زیست (نگرش، آگاهی و رفتارهای زیست محیطی دانش‌آموزان) - صفحه:171-190

  tick  بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروه‌های آموزشی با دانشجویان (مطالعه‌ی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) - صفحه:209-224

  tick  بررسی ارتباط بین توانایی حل مساله و میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای در دانش‌آموزان مقطع پیش دانشگاهی - صفحه:117-130

  tick  بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر دیدگاه پیاژه بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم ابتدایی شهر سنندج در درس علوم تجربی - صفحه:99-116

  tick  بررسی کارایی شیوه‌ی فرنالد در ترمیم اختلال نارساخوانی دانش‌آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر تبریز - صفحه:191-208

  tick  بررسی و تحلیل مولفه‌های آموزش صلح در کتاب‌های درسی دوره‌ی ابتدایی - صفحه:151-170

  tick  تاثیر سواد والدین بر عملکرد سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی (بر اساس مطالعات پرلز 2006) - صفحه:225-244

  tick  تاثیر شیوه‌ی سوال پرسیدن سقراطی بر آموزش تفکر انتقادی - صفحه:81-98

  tick  تاثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت - صفحه:63-80

  tick  تاملی بر سیر تحول در مفهوم وجایگاه عقل در دوره‌ی یونان باستان و قرون وسطی و دلالت‌های آن برای تعلیم و تربیت - صفحه:25-44

  tick  تبیین برنامه‌ی درسی پنهان درس دین و زندگی پایه‌ی سوم متوسطه و ارایه‌ی راهکارهایی جهت بهبود تربیت دینی - صفحه:5-24

  tick  رابطه‌ی جوّ مدرسه و زورگویی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یزد - صفحه:45-62

  tick  واکاوی جایگاه رویکرد موجود در برنامه درسی هنر دوره راهنمایی - صفحه:131-150

  tick  یادداشت سردبیر - صفحه:1-4
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved