>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1401 - دوره:29 - شماره:2


  tick  ارائه الگوی راهبردها و چالش‌های آموزش کارآفرینی در دوره اول متوسطه در ایران با رویکرد فراترکیب - صفحه:43-62

  tick  ارزیابی اثربخشی کارپوشه‌های الکترونیکی بر یادگیری دانش لغات زبان انگلیسی با تاکید بر انگیزه و نگرش زبان‌آموزان شهرستان اهواز - صفحه:147-168

  tick  بازاندیشی درباره یادگیری/ آموزش: درانداختن تغییرات ژرف و دگرگون‌ساز از رهگذر اندیشه‌ورزی نقادانه - صفحه:1-22

  tick  بازنمایی تجارب معلمان از فرصت ها و چالش های فرایند درس پژوهی (مورد مطالعه: معلمان ابتدایی شهرستان بجستان) - صفحه:169-188

  tick  بررسی تاثیر آموزش‌‌کاوشگرانه‌ علوم با تلفیق فناوری سیار بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی با نقش میانجی انگیزش تحصیلی - صفحه:127-146

  tick  تحلیلی بر کسب دانش ‏های معلمی از طریق روایت پژوهی بر اساس مدل کوهلر و میشرا - صفحه:23-42

  tick  ساخت روبریک برای ارزشیابی سنجش کلاسی عادلانه در دانشگاه تهران: مطالعه به روش آمیخته اکتشافی - صفحه:211-234

  tick  طراحی و اعتبار یابی الگوی بالندگی پژوهشی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان - صفحه:235-254

  tick  مطالعه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر طرح همیار معلم روی اخلاق زیست محیطی دانش آموزان متوسطه دوم - صفحه:43-62

  tick  مطالعه کیفی از آسیب شناسی ارزشیابی تحصیلی مجازی در عدم رعایت اصول اخلاقی - صفحه:85-104

  tick  نقش شایستگی‌های دیجیتالی معلمان، تمایل به تدریس آنلاین و مشکلات یادگیری دانش‌آموزان در پیش‌بینی رفتار تدریس آنلاین - صفحه:105-126

  tick  واکاوی رابطه ارزش های سازمانی و رهبری کاریزماتیک با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی: بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی - صفحه:189-210
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved