>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز   
سال:1401 - دوره:29 - شماره:1


  tick  آموزش و سیکل های تجاری: وضعیت آموزش از راه دور در دوره های رونق و رکود - صفحه:143-162

  tick  الگوی گزینش روسای دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های منتخب جهان با رویکرد متن‌کاوی - صفحه:163-184

  tick  بازنمایی مفهوم «رهبری‌آموزشی» در مقالات منتشر شده مجلات حوزه علوم تربیتی - صفحه:221-240

  tick  بررسی به‌کارگیری شوخ طبعی در فرایند تدریس توسط دبیران - صفحه:59-80

  tick  بررسی رضایت دانشجویان در رویکرد یادگیری وارونه از منظر انعطاف پداگوژیکی (رسانه، روش تدریس، ارزشیابی) در دوره کرونا - صفحه:203-220

  tick  بررسی رویکرد اخلاقی تفکر مادرانه با تاکید بر دیدگاه رودیک و استنتاج دلالت های تربیتی آن - صفحه:1-20

  tick  تاثیر کارورزی بر توسعه فردی و حرفه‌ای دانشجویان: نقش میانجی مهارت - صفحه:185-202

  tick  تحلیل محتوای فیلم های آموزشی درس ریاضی دوره ی دوم ابتدایی در بخش محتوای رسمی شبکه شاد از منظر توجه به استاندارد های تولید فیلم های آموزشی در دوره شیوع بیماری کووید-91 - صفحه:43-58

  tick  تحلیل چیستی انواع، ابعاد و ماهیت تفکرمراقبتی - صفحه:21-42

  tick  سنجش تفاوت های جنسیتی در مدل خودپنداره تحصیلی درس فیزیک - صفحه:81-102

  tick  طراحی الگو و ابزار سنجش سوادمالی مدیران مدارس ابتدایی: نظریه داده بنیاد - صفحه:123-142

  tick  نقش اخلاق حرفه‌ای در سلامت سازمانی با واسطه‌گری رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی آموزش و پرورش یاسوج - صفحه:103-122
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved